CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών

 

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας γλωσσικών μαθημάτων, οδηγιών για τη σύνταξη σχετικών προγραμμάτων σπουδών, εξετάσεων, διδακτικών εγχειριδίων, κτλ. για ολόκληρη την Ευρώπη.
Περιγράφει με περιεκτικό τρόπο τι πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα για επικοινωνία, καθώς και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Στόχος του Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να διασαφηνίσει το πώς οι τίτλοι διαφορετικών ευρωπαϊκών γλωσσών αντιστοιχούν μεταξύ τους και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση του επιπέδου γνώσης των γλωσσών και την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά τους τίτλους σας πιο εύχρηστους και αυξάνει την επαγγελματική σας ευελιξία. Είναι μεγάλης αξίας, όχι μόνο για τους κατόχους των τίτλων, αλλά και για τους εργοδότες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς.

Τα διπλώματα ξένων γλωσσών χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

 • το βασικό επίπεδο (A1-Α2) σχετικά με την καθημερινή ζωή
 • το μεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές
 • το προχωρημένο (C1-C2) επίπεδο που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές.

 

Συνοπτική περιγραφή επιπέδων

Μέτρια γνώση

Α1: Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και στοιχειώδεις φράσεις που αποσκοπούν στην ικανοποίηση απτών και συγκεκριμένων αναγκών. Είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήσει, να κάνει ερωτήσεις και να δίνει απαντήσεις για προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο υπό τον όρο ότι ο συνομιλητής είναι πρόθυμος να βοηθήσει μιλώντας αργά και καθαρά.

Α2: Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που αφορούν ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος, όπως στοιχειώδεις προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και εργασία. Μπορεί να επικοινωνήσει σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και συνήθη θέματα. Είναι σε θέση να περιγράψει με απλούς όρους το παρελθόν του, το κοντινό του περιβάλλον και ζητήματα άμεσης ανάγκης.

 

Καλή γνώση

Β1: Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία συνήθους και σαφούς πληροφορίας για οικεία θέματα εργασίας, σχολείου και ελεύθερου χρόνου. Είναι σε θέση να χειριστεί τις περισσότερες των περιπτώσεων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παράγει απλά δομημένο κείμενο για οικεία ή ενδιαφέροντα για τον χρήστη θέματα και να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα και φιλοδοξίες καθώς και να αιτιολογήσει και να εξηγήσει με συντομία απόψεις και σχέδια.

Β2: Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες περίπλοκου κειμένου για αφηρημένα και μη θέματα, καθώς και τεχνικής συζήτησης του τομέα της ειδίκευσης του. Ως ένα βαθμό μπορεί να συνεννοείται με ευφράδεια και αυθορμητισμό με native speakers. Είναι σε θέση να παράγει σαφές και λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη επίκαιρου ενδιαφέροντος προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων.

 

Άριστη γνώση

C1: Μπορεί να κατανοήσει απαιτητικά κείμενα και να διακρίνει το υποκρυπτόμενο νόημα, να εκφραστεί αυθόρμητα και με ευφράδεια και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Παράγει σαφές, καλοδιατυπωμένο και λεπτομερές κείμενο για περίπλοκα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση συνδετικών φράσεων και λογικών δομών.

C2: Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία γραπτό και προφορικό λόγο και να συνοψίσει πληροφορίες από διάφορες προφορικές και γραπτές πηγές, αναδομώντας επιχειρήματα και αφηγήσεις με λογικό ειρμό. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, επακριβώς και με ευφράδεια, ξεχωρίζοντας τις λεπτότερες νοηματικές αποχρώσεις σε περίπλοκες καταστάσεις.

 

 

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας διαφωτίσει σχετικά με τις αντιστοιχίες μεταξύ των διπλωμάτων

Συνοπτική σχηματική διάταξη πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ανά επίπεδο και γλώσσα σε αντιστοχία με τις βαθμίδες του κοινού ευρωπαίκου πλαισίου αναφοράς για τις ξένες γλώσσες.

«Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς»:

 • A - Στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας (A1 και A2)
 • B - Μέτρια και καλή γνώση της γλώσσας (Β1 και Β2)
 • C - Πολύ καλή και άριστη γνώση της γλώσσας (C1 και C2)

 

Επίπεδα συμβουλίου της Eυρώπης

ΑΓΓΛΙΚΑ

en

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

de

ΓΑΛΛΙΚΑ

fr

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

sp

ΙΤΑΛΙΚΑ

it

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

cn

ΡΩΣΙΚΑ

ru

A1
Στοιχειώδης γνώση

 

Fit in Deutsch 1
Start Deutsch 1

DELF A1     HSK Elementary Элементарный
уровень (ТЭУ)

A2
Στοιχειώδης γνώση

Cambridge
KET

Fit in Deutsch 2
Start Deutsch 2

DELF A2   CELI 1 HSK Elementary Базовый уровень (ТБУ)

B1
Μέτρια γνώση

Cambridge PET, BEC Preliminary, TOEFL, IELTS TOEIC (ΗΑU)
Michigan BCCE EDEXCEL ESB, TIE ΚΠΓ Β1

Zertifikat für Jugendliche

Zertifikat B1

KΠΓ Β1

DELF B1

KΠΓ Β1

DELE
Certificado Inicial

 

CILS B1

CELI 2

KΠΓ Β1

 
HSK Intermediate Первый Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-1)

B2
Καλή γνώση

 

Cambridge FCE, BEC Vantage, TOEFL, TOEIC, IELTS
Michigan ECCE, EDEXCEL ESB, TIE, ΚΠΓ Β2

Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDFB)

TestDaF 3§4

KΠΓ Β2

DELF B2

KΠΓ Β2

 

DELE
Diploma
Intermedio

CILS Β2

CELI 3

KΠΓ Β2

HSK Intermediate Второй Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-2)

C1
Πολύ καλή γνώση

 

Cambridge CAE, BEC Higher, TOEFL, TOEIC, IELTS
Michigan ALCE, ESB, TIE, EDEXCEL, ΚΠΓ Γ1

Zertifikat C1

TestDaF 4&5

International (PWD)

KΠΓ Γ1

DALF B2

KΠΓ Γ1

 

CILS C1

CELI 4

KΠΓ Γ1

HSK
(Chinese Proficiency Test)

Третий Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-3)

C2
Άριστη γνώση

 

Cambridge CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS
Michigan ECPE, ESB, TIE, EDEXCEL, ΚΠΓ Γ2

Großes Deutsches Sprachdiplom

ΚΠΓ Γ2

DALF C2

ΚΠΓ Γ2

DELE
Diploma Superior

ΚΠΓ Γ2

CILS C2

CELI 5

ΚΠΓ Γ2

HSK
(Chinese Proficiency Test)

Четвёртый Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-4)

Τελευταία Νέα & Προσφορές

VIEW ALL-
 • Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας… και τις γνώσεις σας στα Αγγλικά!!
  28 Φεβρουαρίου 2018 , ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
  Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας… και τις γνώσεις σας στα Αγγλικά!!
  μονο με 220 ευρώ!!! "Επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί σε περισσότερες από 90 χώρες...
  Περισσότερα +
 • ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  26 Φεβρουαρίου 2018 , Εκδηλώσεις
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  Το Πάσχα πλησιάζει και εμείς προετοιμαζόμαστε καταλλήλως με πολύ φαντασία και δημιουργικότητα!!!...
  Περισσότερα +
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
  14 Φεβρουαρίου 2018 , Νέα
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου γιορτάζεται κάθε χρόνο 13 Φεβρουαρίου ,...
  Περισσότερα +
TOP
X

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου www.plusstudies.gr συμπεριλαμβανομένων εκδεικτικά και όχι περιοριστικά των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας με εξαίρεση τα ρητώς ανεγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων.

Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτοτύπου ή αντιτύπων αυτού, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή του, η παρουσίαση δημοσίως ή ιδιωτικώς χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας www.plusstudies.gr, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.